Formularz UPL-1Pytanie: Co to jest UPL-1 i kiedy należy z niego skorzystać?

UPL-1 jest to formularz podatkowy, który służy ustanowieniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Inaczej mówiąc, jeśli chcemy upoważnić osobę trzecią, posiadającą własny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, do wysyłania w naszym imieniu e-deklaracji, musimy zgłosić ją do Urzędu Skarbowego przy pomocy formularza UPL-1.

- Jaki jest okres obowiązywania takiego upoważnienia?

Upoważnienie ważne jest bezterminowo.

- W jaki sposób mogę cofnąć złożone upoważnienie?

Należy złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz odwołania pełnomocnictwa OPL-1.

- Czy formularze UPL-1 i OPL-1 mogę złożyć do US w formie elektronicznej?

Nie. UPL-1 i OPL-1 mogą być złożone wyłącznie w formie papierowej, ponieważ ustanawiają prawo właśnie do przesyłania deklaracji w formie elektronicznej.

- Czy UPL-1 mogę złożyć tego samego dnia w którym będę przesyłał e-deklarację?

Nie, UPL-1 trzeba dostarczyć do US w formie papierowej na 1 dzień przed wysyłką e-deklaracji. Zgodnie z art. 165 § 3 Ordynacji podatkowej regulującym inicjatywę wszczęcia postępowania podatkowego, datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu. Inaczej mówiąc, w tym przypadku nie liczy się termin stempla pocztowego, tylko termin dostarczenia. Dotyczy to zarówno UPL-1, jak i OPL-1.

- Prowadzę firmę. Kto powinien podpisać UPL-1?

W przypadku, gdy ustanawiamy pełnomocnictwo dla kadrowej, wysyłającej e-deklaracje w imieniu przedsiębiorcy, UPL-1 powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją wynikającą z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź z udzielonym pełnomocnictwem w tym zakresie.

- Jakie są podstawy prawne dotyczące UPL-1 i OPL-1?

Podstawą prawną ustanowienia takiego pełnomocnictwa jest art. 80 § 1 i § 2 a Ordynacji podatkowej. Do postępowania w przedmiocie ustanowienia, odwołania oraz zmiany zakresu pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się przepisy Działu IV Ordynacji podatkowej, który reguluje postępowanie podatkowe.

- Skąd mogę pobrać formularz UPL-1?

Formularze dostępne są na stronach Ministerstwa Finansów. Poniżej zamieszczamy linki do aktywnych wersji formularzy. Wersje te umożliwiają wypełnienie formularza on-line i wydrukowanie go.

Formularz UPL-1(2)

Formularz OPL-1(2)